Dags att söka Dalslands konstförenings stipendium

Dags att söka Dalslands Konstförenings stipendium!
Ansökan om konstnärsstipendium skall ställas till föreningen och vara föreningens ordförande tillhanda före februari månads utgång.
Ansökan skall åtföljas av en motivering.

Läs mer här